Statistics5
 

Vanya Silk Prices

RAW SILK PRICES
Silk
Min. Max.
Tasar(Reeled Yarn)
3200 4600
Eri (spun silk yarn) 1900 2200
Muga
13800 16800
Source: Tasar (RMB Chaibasa & ERi/Muga (Assam)  

 

REELING COCOON PRICES [Seasonal]
Cocoon
Min. Max.
Tasar ('000 nos) Daba 2100 3300
Eri (cut cocoons) 650 800
Muga ('000 nos) 2500 3000
Source: Tasar(RMB Chaibasa) & Eri/Muga (Asssam)
 

Back