Statistics5
 

Vanya Silk Prices

RAW SILK PRICES
Silk
Min. Max.
Tasar(Reeled Yarn)
3200 3500
Eri (spun silk yarn) 2000 2600
Muga
13800 17000
Source: Tasar (RMB Chaibasa & ERi/Muga (Assam)  

 

REELING COCOON PRICES [Seasonal]
Cocoon
Min. Max.
Tasar ('000 nos) Daba 2400 3300
Eri (cut cocoons) 680 850
Muga ('000 nos) 1500 2200
Source: Tasar(RMB Chaibasa) & Eri/Muga (Asssam)
 

Back